Rekrutacja na semestr wiosenno-letni rozpoczyna się 15 stycznia.

Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | For english speaking students tel. 22 59 00 723
Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Oferty pracy

10.01.2012 - Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Inspektor

Numer ogłoszenia: ZKS – 02/2020

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Inspektor


Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Obsługi Urzędu, Zespół ds. Informatyki

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1/1

Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:
1. Administrowanie siecią LAN:

 • prowadzenie monitoringu sieci,
 • prowadzenie nadzoru nad eksploatacją urządzeń aktywnych,
 • zakładanie i usuwanie kont użytkowników,
 • nadawanie uprawnień do korzystania z zasobów sieciowych,
 • odblokowywanie kont, resetowanie haseł,
 • usuwanie drobnych awarii sieci LAN,
 • utrzymywanie standardów bezpieczeństwa sieci,
 • zarządzanie Firewall’em sprzętowym,

2. Administrowanie systemem komputerowym i wykonywanie obsługi technicznej:

 • zarządzanie serwerem plików,
 • nadzór nad właściwą eksploatacją sprzętu komputerowego,
 • usuwanie drobnych awarii sprzętu komputerowego,
 • fizyczna instalacja i konfiguracja sprzętu na stanowisku użytkownika,
 • konserwacja sprzętu komputerowego,

3. Koordynowanie funkcjonowania systemów komputerowych:

 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa i archiwizowanie danych,
 • pomoc przy obsłudze podstawowych aplikacji (MS Office, NOD32, WINRAR, eDOK),
 • instalacja i konfiguracja nowego oprogramowania na komputerach,
 • wykonywanie aktualizacji oprogramowania,

4. Realizacja zakupów informatycznych w ramach zamówień publicznych:

 • przygotowanie specyfikacji technicznych,
 • szacowanie wartości zamówień.

Wymagane wykształcenie i staż pracy:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie.
  • w przypadku wykształcenia wyższego wymagany staż pracy wynosi 1 rok,
  • w przypadku wykształcenia średniego wymagany staż pracy wynosi 3 lata.

 

Wymagania niezbędne:

 • preferowane wykształcenie o kierunku informatycznym,
 • biegła znajomość obsługi komputera (praca w środowisku Windows, znajomość pakietu MS Office),
 • znajomość i doświadczenie w pracy z systemem operacyjnym Windows Server,
 • znajomość i doświadczenie w konfiguracji urządzeń aktywnych sieci,
 • znajomość i doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem domenowym Active Directory,

 

Wymagania dodatkowe:

 • obowiązkowość i silna motywacja do pracy,
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze,
 • Wyjazdy do innych lokalizacji WUP w Warszawie na terenie woj. mazowieckiego.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2 b ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny,
 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Oświadczenie do naboru,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne,
 7. Adres e-mail lub numer telefonu, który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i terminie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Informacje dla kandydatów:
Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, w terminie do dnia 24.01.2020 r. wymienionych dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty. Oferty niezawierające kompletu dokumentów lub dostarczone do Urzędu po wskazanym terminie będą rozpatrzone negatywnie. Po zakończeniu procedury naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone z wyłączeniem ofert wyłonionych.

11.12.2019 - Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Starszy referent
18.11.2019 - Referent - Wydział Kontroli EFS, Wieloosobowe Stanowisko ds. Decyzji i Nieprawidłowości
Praktykant/Praktykantka
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce zatrudni na umowę o pracę:
Student dzienny do pracy w dziale studiów anglojęzycznych.
Starszy referent - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Zespół ds. Informacji Zawodowej i Przedsiębiorczości
Starszy referent - Wydział Obsługi Instytucji i Partnerów Rynku Pracy, Zespół ds. Rejestru Agencji Zatrudnienia
Inspektor - Wydział Kontroli EFS, Zespół ds. Kontroli Projektów RPO WM

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png