Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Oferty pracy

11.12.2019 - Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Starszy referent

Numer ogłoszenia: ZKS - 43/2019

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Starszy referent

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Wdrażania Projektów Pozakonkursowych, Zespół ds. Projektów Pozakonkursowych RPO WM

Liczba stanowisk: Wymiar etatu: 3/3 Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:

 • Przygotowywanie dokumentacji naboru,

 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu,

 • Przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów i aneksów,

 • Monitoring realizacji projektów i współpraca z beneficjentami,

 • Weryfikacja formalna, merytoryczna oraz finansowa wniosków beneficjenta o płatność,

 • Prowadzenie korespondencji z beneficjentem,

 • Wprowadzanie danych do Centralnego Sytemu Informatycznego SL2014.

 

Wymagane wykształcenie i staż pracy:

 • W przypadku wykształcenia średniego wymagany 2 letni staż pracy,

 • W przypadku wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany.

Wymagania niezbędne:

 

 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • Znajomość tematyki projektów pozakonkursowych w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,

 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (praca w środowisku Windows, znajomość pakietu MS Office),

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 • Obowiązkowość i silna motywacja do pracy,

 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

 • Preferowane doświadczenie w pracy w zakresie realizacji projektów lub wdrażania funduszy strukturalnych.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego,

 • Pełen etat: 40 godz. tygodniowo, 8 godz. dziennie, w godz.: 08:00-16:00,

 • Praca jednozmianowa, w siedzibie urzędu.

 • Praca w zespole.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2 b ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny,

 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. Oświadczenie do naboru,

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),

 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne,

 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zatrudnienie, wymagania kwalifikacyjne,

 8. Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail ), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i terminie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Informacje dla kandydatów:

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, w terminie do dnia 08.01.2020 r. wymienionych dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty. Oferty niezawierające kompletu dokumentów lub dostarczone do Urzędu po wskazanym terminie będą rozpatrzone negatywnie. Po zakończeniu procedury naboru wszystkie oferty zostaną zniszczone z wyłączeniem ofert wyłonionych.

Uzyj konwertera Word-HTML, aby uniknac brudnego kodu i nieuprzejmosci podczas publikowania dokumentów online.

18.11.2019 - Referent - Wydział Kontroli EFS, Wieloosobowe Stanowisko ds. Decyzji i Nieprawidłowości
Praktykant/Praktykantka
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce zatrudni na umowę o pracę:
Student dzienny do pracy w dziale studiów anglojęzycznych.
Starszy referent - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Zespół ds. Informacji Zawodowej i Przedsiębiorczości
Starszy referent - Wydział Obsługi Instytucji i Partnerów Rynku Pracy, Zespół ds. Rejestru Agencji Zatrudnienia
Inspektor - Wydział Kontroli EFS, Zespół ds. Kontroli Projektów RPO WM

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png