Wyższa Szkoła Menedżerska
w Warszawie

Zapomogi

Może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w szczególności na skutek:

  • Nieszczęśliwego wypadku.
  • Ciężkiej choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny.
  • Śmierci najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.
  • Kradzieży lub zniszczenia bez winy studenta jego mienia (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia).
  • Nagłych okoliczności losowych, które mają znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej (np. klęski żywiołowe).

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

W przypadku gdy w WSM w Warszawie studiuje kilku członków tej samej rodziny, zapomoga z tego samego tytułu przysługuje tylko jednemu z nich. Wyjątek stanowi śmierć jednego z rodziców, szkody spowodowane przez pożar i powódź.

do wniosku o zapomogę (zał. nr 6) należy dołączyć:

  1. Dokumenty poświadczające zdarzenia uzasadniające wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi tj. na przykład: kopię aktu zgonu najbli ż szego członka rodziny, zaświadczenia oraz dokumentację lekarską związaną z ci ęż k ą chorob ą studenta lub członka jego najbli ż szej rodziny, zaświadczenie z organu samorządowego potwierdzające powód ź, pożar lub inne szkody losowe.
  2. Oświadczenie (zał. nr 11) studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie).
 
 
Powered by Phoca Download
Facebook

rekru_online.png