Socjalne

1. Prawo do ubiegania się w roku akademickim 2018/2019 ostypendium socjalne mają studenci, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,7 zł.

2. Studenci trybu stacjonarnego znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (lub z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. W takim przypadku do wniosku należy dodatkowo dołączyć: zaświadczenie o miejscu zameldowania na pobyt stały (kserokopia dowodu osobistego) oraz poświadczenie na wniosku o zakwaterowaniu w Domu Studenckim (student uzyskuje u kierownika DS) lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające zamieszkanie poza miejscowością stałego zameldowania (zał. 1D).

 

DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE (zał. nr 1a) NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. Oświadczenie (zał. nr 11) studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie.)

2. Oświadczenie I (zał. nr 1c)

3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny ( nawet, jeśli student lub członek jego rodziny w 2016 roku nie pracowali, należy przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego - potwierdzające brak dochodu ), w tym odpowiednio:

a) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku 2017 podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa), 30b (dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów), 30c (podatek liniowy od działalności gospodarczej) i 30e (dochód z nieodpłatnego zbycia nieruchomości) ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) zawierające informacje o wysokości dochodu netto (z wyszczególnieniem: dochodu brutto, tj. przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych);

b) zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017 dla studenta i każdego członka rodziny, który w roku 2017 osiągał dochody opodatkowane na zasadach określonych w pkt. a). Takie zaświadczenie powinno zostać wydane przez ZUS lub KRUS. W przypadku uzyskiwania przez jedną osobę w 2017 roku dochodów z kilku źródeł należy podać wysokość składki zdrowotnej dla każdego dochodu z osobna.;

c) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub w formie karty podatkowej, poza zaświadczeniami wymienionymi w pkt a) i b) także:

Ø zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informacje o formie rozliczania się w 2017 roku oraz

Ø oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu w 2017 roku (załącznik nr 7) z tejże działalności.

4. Dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej studenta , w tym:

Ø oświadczenia i zaświadczenia z odpowiednich instytucji dokumentujące wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych to jest: renty inwalidzkie, zasiłki chorobowe, świadczenia alimentacyjne, stypendia itd. (załącznik nr 8)

Ø w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2017 roku - zaświadczenie właściwego organu gminy o powierzchni użytków rolnych wyrażonych w hektarach przeliczeniowych i fizycznych (z informacją, że jest to stan za 2017 rok) (załącznik nr 8) ;

Ø w przypadku osób bezrobotnych lub wykazujących zerowe dochody - zaświadczenie z urzędu pracy - potwierdzające zarejestrowanie w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna wraz z informacją o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń z tegoż urzędu lub zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS;

Ø akty urodzenia (kopia) lub zaświadczenie ze szkoły (wraz z informacją o dacie urodzenia) rodzeństwa lub dzieci studenta, które nie ukończyły 18 roku życia.

Ø zaświadczenia ze szkoły lub uczelni wyższej (wraz z informacją o dacie urodzenia) rodzeństwa lub dzieci studenta w wieku 18 - 26 lat pobierających naukę w roku akademickim 2018/2019 - (w przypadku niepobierania nauki przez rodzeństwo lub dzieci studenta oraz w przypadku osób, które ukończyły 26 lat, nie należy uwzględniać ich we wniosku). Dzieci i rodzeństwo niepełnosprawne uwzględnia się we wniosku bez względu na wiek – należy dołączyć orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność;

Ø kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, kopię odpisu protokołu z posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne. W przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie – dodatkowo zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów (w 2017 roku), a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów. Ponadto: zaświadczenie o pobieraniu bądź niepobieraniu w roku 2017 świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ø studenci, którzy przedstawią dokumenty o zerowym lub znikomym dochodzie rodziny zobowiązani są do złożenia oświadczenia o źródłach utrzymania;

Ø osoby, które zawarły związek małżeński w 2017 lub 2018 roku również przedstawiają dokumenty dotyczące sytuacji materialnej współmałżonka (analogicznie jak do pozostałych członków rodziny) .

Ø W przypadku zmiany sytuacji materialnej ( utrata dochodu ) , student obowiązany jest dodatkowo:

- złożyć oświadczenie dotyczące zmiany sytuacji materialnej;

- w przypadku utraty dochodu z 2017 roku - przedstawić dokumenty poświadczające fakt i datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu z 2017 roku (np. w przypadku utraty zatrudnienia – świadectwo pracy, Informację o dochodach netto osiągniętych w 2017 roku. Oświadczenie (zał.1C)

- w przypadku zatrudnienia w nowym miejscu pracy dodatkowo należy przedstawićdokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu (netto) z ostatniego pełnego miesiąca zatrudnienia przez studenta lub członka rodziny studenta,

 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stałe źródło dochodów oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu (co najmniej od dnia 1.01.2017 roku), m.in. z: umowy o pracę, cyklicznie zawieranych umów zlecenia, działalności gospodarczej lub rolniczej, renty rodzinnej, renty inwalidzkiej, alimentów.

2. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach o którym mowa w pkt.1 i 2 jest nie mniejszy niż 1051,7 zł netto,

d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnie gospodarstwa domowego z rodzicami.

Stałe źródło dochodu może wynikać z: umowy o pracę, umowy o dzieło/zlecenie, przyznanych rent, alimentów. Powyższa definicja obowiązuje wszystkich studentów bez względu na wiek. Fakt nie zamieszkiwania z rodzicami bez spełnienia w/w wymagań nie oznacza samodzielności finansowej studenta Studenci, którzy zaczęli uzyskiwać stałe źródło dochodu w trakcie ubiegłego roku, a chcą być traktowani jako osoby samodzielne finansowo są zobowiązani do udokumentowania tego faktu kserokopiami umów, decyzji o przyznaniu rent czy alimentów.

3. Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

§ uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

§ utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

§ utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

§ utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

§ wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

§ utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

§ utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

4. Zgodnie z zapisami - art.184 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) pkt.6, a także Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 30 września 2017 r. § 4 pkt. 2 i § 19 pkt. 4 miesięczna kwota maksymalna łącznej wysokości stypendiów w roku akademickim 2018/2019 tj. 2205 zł.

UWAGA! Od 1 stycznia 2012 r. zmieniły się zasady wyliczania dochodu rodziny, w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dlatego też dochód studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny ze wszystkich źródeł dochodu (istniejących w 2017 roku, jak i tych istniejących obecnie) rozliczany będzie w zależności od wskazanych dat - od kiedy do kiedy każdy dochód był lub jest uzyskiwany.

 
 
Powered by Phoca Download

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook