Stypendia

stypendium

 

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że w dniach 13.08.18 r. - 07.09.18r. Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynna.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.

Informacje dotyczące pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 ukażą się pod koniec września 2018 r.

 

Odbiór decyzji jest obowiązkowy, nieodebranie może skutkować wstrzymaniem
wypłaty stypendium. Decyzje są do odbioru w Sekcji Spraw Bytowych
Studentów i Osób Niepełnosprawnych: pok. F 207 (II piętro),
od poniedziałku do piątku w godz.: 8.30 - 15.30 od dnia 11.04.2018 r.
oraz w soboty 14.04.18 i 21.04.18 od godz.10.00 - 13.00

Studenci oddziałów zamiejscowych odbierają decyzje we właściwych dziekanatach.

  

 

 

 

 

INFORMACJA
DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA W SEMESTRZE WIOSENNO-LETNIM
ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

 

 

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

 1. 1. stypendium socjalnego (na 4 miesiące);
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium Rektora dla najlepszych studentów (dla studentów studiów II stopnia - mogą oni otrzymać stypendium za ostatni rok studiów I stopnia, pod warunkiem, że rozpoczęli studia II stopnia nie później niż rok od ukończenia studiów I stopnia oraz dla studentów, którzy nie złożyli wniosków o stypendium w październiku)(na 4 miesiące);
  4. zapomogi;

 

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM 25 marca 2018 r.

Wnioski należy składać w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych lub Komisji Stypendialnej

Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych pok. F 207 (II piętro) oraz Komisja Stypendialna

tel. 22 59 00 727

mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmuje w:

 • poniedziałek – piątek w godz. 8:30 – 15: 30
 • 03, 10, 17, 24.III.2018 r. w godz. 10: 00 – 13:00
 • 04, 11, 18, 25.III.2018 r. w godz. 10:00 – 12:00

 

 

 

STYPENDIUM SOCJALNE

1. Prawo do ubiegania się w roku akademickim 2017/2018 o stypendium socjalne mają studenci, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 950,-zł.

2. Studenci trybu stacjonarnego znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom  studencki (lub z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. W takim przypadku do wniosku należy dodatkowo dołączyć: zaświadczenie o miejscu zameldowania na pobyt stały (kserokopia dowodu osobistego) oraz poświadczenie na wniosku o zakwaterowaniu w Domu Studenckim (student uzyskuje u kierownika DS) lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające zamieszkanie poza miejscowością stałego zameldowania (zał. 1D).

 

DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE (zał. nr 1a) NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. Oświadczenie (zał. nr 11) studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie.)

2. Oświadczenie I (zał. nr 1c)

3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny ( nawet, jeśli student lub członek jego rodziny w 2016 roku nie pracowali, należy przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego - potwierdzające brak dochodu ), w tym odpowiednio:

a) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku 2016 podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa), 30b (dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów), 30c (podatek liniowy od działalności gospodarczej) i 30e (dochód z nieodpłatnego zbycia nieruchomości) ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) zawierające informacje o wysokości dochodu netto (z wyszczególnieniem: dochodu brutto, tj. przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych);

b) zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2016 dla studenta i każdego członka rodziny, który w roku 2016 osiągał dochody opodatkowane na zasadach określonych w pkt. a). Takie zaświadczenie powinno zostać wydane przez ZUS lub KRUS. W przypadku uzyskiwania przez jedną osobę w 2016 roku dochodów z kilku źródeł należy podać wysokość składki zdrowotnej dla każdego dochodu z osobna.;

c) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub w formie karty podatkowej, poza zaświadczeniami wymienionymi w pkt a) i b) także:

Ø zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informacje o formie rozliczania się w 2016 roku oraz

Ø oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu w 2016 roku (załącznik nr 7) z tejże działalności.

4. Dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej studenta , w tym:

Ø oświadczenia i zaświadczenia z odpowiednich instytucji dokumentujące wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych to jest: renty inwalidzkie, zasiłki chorobowe, świadczenia alimentacyjne, stypendia itd. (załącznik nr 8)

Ø w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2016 roku - zaświadczenie właściwego organu gminy o powierzchni użytków rolnych wyrażonych w hektarach przeliczeniowych i fizycznych (z informacją, że jest to stan za 2016 rok) (załącznik nr 8) ;

Ø w przypadku osób bezrobotnych lub wykazujących zerowe dochody - zaświadczenie z urzędu pracy - potwierdzające zarejestrowanie w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna wraz z informacją o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń z tegoż urzędu lub zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS;

Ø akty urodzenia (kopia) lub zaświadczenie ze szkoły (wraz z informacją o dacie urodzenia) rodzeństwa lub dzieci studenta, które nie ukończyły 18 roku życia.

Ø zaświadczenia ze szkoły lub uczelni wyższej (wraz z informacją o dacie urodzenia) rodzeństwa lub dzieci studenta w wieku 18 - 26 lat pobierających naukę w roku akademickim 2017/2018 - (w przypadku niepobierania nauki przez rodzeństwo lub dzieci studenta oraz w przypadku osób, które ukończyły 26 lat, nie należy uwzględniać ich we wniosku). Dzieci i rodzeństwo niepełnosprawne uwzględnia się we wniosku bez względu na wiek – należy dołączyć orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność;

Ø kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, kopię odpisu protokołu z posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne. W przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie – dodatkowo zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów (w 2016 roku), a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów. Ponadto: zaświadczenie o pobieraniu bądź niepobieraniu w roku 2016 świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ø studenci, którzy przedstawią dokumenty o zerowym lub znikomym dochodzie rodziny zobowiązani są do złożenia oświadczenia o źródłach utrzymania;

Ø osoby, które zawarły związek małżeński w 2016 lub 2017 roku również przedstawiają dokumenty dotyczące sytuacji materialnej współmałżonka (analogicznie jak do pozostałych członków rodziny) .

Ø W przypadku zmiany sytuacji materialnej ( utrata dochodu ) , student obowiązany jest dodatkowo:

- złożyć oświadczenie dotyczące zmiany sytuacji materialnej;

- w przypadku utraty dochodu z 2016 roku - przedstawić dokumenty poświadczające fakt i datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu z 2016 roku (np. w przypadku utraty zatrudnienia – świadectwo pracy, Informację o dochodach netto osiągniętych w 2016 roku. Oświadczenie (zał.1C)

- w przypadku zatrudnienia w nowym miejscu pracy dodatkowo należy przedstawićdokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu (netto) z ostatniego pełnego miesiąca zatrudnienia przez studenta lub członka rodziny studenta,

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stałe źródło dochodów oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu (co najmniej od dnia 1.01.2016 roku), m.in. z: umowy o pracę, cyklicznie zawieranych umów zlecenia, działalności gospodarczej lub rolniczej, renty rodzinnej, renty inwalidzkiej, alimentów.

2. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach o którym mowa w pkt.1 i 2 jest nie mniejszy niż 950 zł netto,

d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnie gospodarstwa domowego z rodzicami.

Stałe źródło dochodu może wynikać z: umowy o pracę, umowy o dzieło/zlecenie, przyznanych rent, alimentów. Powyższa definicja obowiązuje wszystkich studentów bez względu na wiek. Fakt nie zamieszkiwania z rodzicami bez spełnienia w/w wymagań nie oznacza samodzielności finansowej studenta Studenci, którzy zaczęli uzyskiwać stałe źródło dochodu w trakcie ubiegłego roku, a chcą być traktowani jako osoby samodzielne finansowo są zobowiązani do udokumentowania tego faktu kserokopiami umów, decyzji o przyznaniu rent czy alimentów.

3. Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

§ uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

§ utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

§ utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

§ utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

§ wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

§ utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

§ utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

4. Zgodnie z zapisami - art.184 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) pkt.6, a także Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 30 września 2017 r. § 4 pkt. 2 i § 19 pkt. 4 miesięczna kwota maksymalna łącznej wysokości stypendiów w roku akademickim 2017/2018 tj. 2205 zł.

UWAGA! Od 1 stycznia 2012 r. zmieniły się zasady wyliczania dochodu rodziny, w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dlatego też dochód studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny ze wszystkich źródeł dochodu (istniejących w 2016 roku, jak i tych istniejących obecnie) rozliczany będzie w zależności od wskazanych dat - od kiedy do kiedy każdy dochód był lub jest uzyskiwany.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest świadczeniem przyznawanym studentom od drugiego roku studiów, za wysoką średnią ocen lub za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Wyjątkiem są studenci pierwszego roku studiów II stopnia - mogą oni otrzymać stypendium za ostatni rok studiów I stopnia, pod warunkiem, że rozpoczęli studia II stopnia nie później niż rok od ukończenia studiów I stopnia. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

do wniosku o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (zał. nr 5) należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające osiągnięcia:

- za wyniki w nauce

a) gdy średnia ocen za poprzedni rok studiów wynosi 4,90 – 5,00

b) gdy średnia ocen za poprzedni rok studiów wynosi 4,80 – 4,89.

- osiągnięcia naukowe tj.:

a) aktywną pracę w kole naukowym tj. znaczące opracowania lub referaty nie objęte programem nauczania, potwierdzoną przez opiekuna koła,

b) udział w pracach naukowo-badawczych, potwierdzonych przez kierownika projektu,

c) potwierdzoną współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi,

d) cykliczne publikacje w wydawnictwach np. WSM w Warszawie i innych uczelni, instytutach itp.

f) aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych tj. wygłoszenie referatu lub prezentacji,

g) I,II lub III miejsce otrzymane w olimpiadach,

- osiągnięcia artystyczne tj.:

a) uzyskanie I,II lub III miejsca w konkursach i festiwalach,

- osiągnięcia sportowe tj.:

a) uzyskanie przez studenta I, II lub III miejsca we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - międzyuczelnianym.

2. Oświadczenie (zał. nr 11) studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie.)

 

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

do wniosku o Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (zał. nr 4) należy dołączyć:

 

 1. Orzeczenie właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność (Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności) lub niezdolność do pracy (orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).
 2. Oświadczenie (zał. nr 11) studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie)
 3. Stypendium jest przyznawane na dany rok akademicki. W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność, wystawiony jest na czas określony, stypendium zostaje przyznane do miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, włącznie.

 

Zapomogi

Może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w szczególności na skutek:

 • Nieszczęśliwego wypadku.
 • Ciężkiej choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny.
 • Śmierci najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.
 • Kradzieży lub zniszczenia bez winy studenta jego mienia (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia).
 • Nagłych okoliczności losowych, które mają znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej (np. klęski żywiołowe).

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

W przypadku gdy w WSM w Warszawie studiuje kilku członków tej samej rodziny, zapomoga z tego samego tytułu przysługuje tylko jednemu z nich. Wyjątek stanowi śmierć jednego z rodziców, szkody spowodowane przez pożar i powódź.

do wniosku o zapomogę (zał. nr 6) należy dołączyć:

 

 1. Dokumenty poświadczające zdarzenia uzasadniające wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi tj. na przykład: kopię aktu zgonu najbliższego członka rodziny, zaświadczenia oraz dokumentację lekarską związaną z ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny, zaświadczenie z organu samorządowego potwierdzające powódź, pożar lub inne szkody losowe.
 2. Oświadczenie (zał. nr 11) studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie).

  

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 3/09/2017 Rektora Wyższej szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2017/18:

1) wysokość stypendium socjalnego wynosi – 550 zł

2) wysokość podwyższonego stypendium socjalnego – 650,- zł.(dotyczy wyłącznie studentów trybu stacjonarnego)

2) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – 500 zł

3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi:

a) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,90 – 5,00 – 550 zł.

b) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,80 – 4,89 – 450 zł.

4) wysokość zapomogi maksymalnie do 1 800 zł.

 

Wniosek o stypendium wraz z właściwą dokumentacją należy składać wyłącznie w białej teczce opisanej według niżej podanego wzoru (drukowanymi literami):

 • Nazwisko i imię
 • Nr PESEL
 • Nr albumu, nr grupy
 • Semestr
 • Wydział
 • Kierunek
 • Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne
 • Wniosek o: np.: stypendium socjalne, specjalne, Rektora, zapomoga

Informacja dla studentów – cudzoziemców w sprawie zasad ubiegania się i rodzajów świadczeń pomocy materialnej – do pobrania poniżej.

Odbiór decyzji jest obowiązkowy, nieodebranie może skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium. Decyzje są do odbioru w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych: pok. F 207 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz.: 8.30 - 15.30 Studenci oddziałów zamiejscowych odbierają decyzje we właściwych dziekanatach.

  

 

 
 
Powered by Phoca Download

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

wsm logo footer
Facebook

rekru_online.png