Rekrutacja na semestr jesienno - zimowy 2017/2018 możliwa jest tylko online -

za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 

 • Po wejściu na stronę IRK załóż konto (rejestracja).
 • W czasie rejestracji podasz swój adres email, który będzie Twoim loginem.
 • Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz link aktywacyjny do systemu IRK.
 • Zaloguj się do systemu IRK.
 • Uzupełnij wymagane pola: dane osobowe – zdjęcie - wykształcenie – kierunek – deklaracje - wybór planu finansowania oraz w przypadku osób rekrutujących się na studia II stopnia – dyplom.
 • Z zakładki „wydruki” pobierz i wydrukuj podanie.
 • W zakładce opłaty dostępny będzie numer konta bankowego, na które należy przesłać opłatę wpisową (patrz promocje) oraz czesne za pierwszy semestr (cennik).
 • Zapoznaj się z treścią dokumentów dostępnych w zakładce "Ważne dokumenty"
 • Niezwłocznie po rekrutacji w systemie IRK przyjdź do Działu Rekrutacji WSM z kompletem dokumentów:
  • podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu IRK)
  • oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości lub dokumentu równoważnego
  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • tłumaczenie świadectwa/dyplomu na język polski (przez tłumacza przysięgłego w Polsce)
  • zaświadczenie z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa/dyplomu, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednikiem Polskim nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej
  • paszport
  • wiza
  • ubezpieczenie
  • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce lub umowa najmu
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów + tłumaczenie
  • certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2
  • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej i czesnego za 1 semestr na konto Uczelni (patrz promocje)

Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów w terminie obowiązywania promocji.

Numery rachunków dla cudzoziemców podejmujących kształcenie zgodnie z § 3 Regulaminu przyjęć na studia (opłaty w EURO)

PLUS BANK S.A.
Ul. Ostrobramska 77
04-175 Warszawa

1/ Ukraina - 42 1680 1248 0000 3000 2252 0759

2/ Słowacja - 44 1680 1248 0000 3000 2252 4506

3/ Czechy - 91 1680 1248 0000 3000 2252 4533

KOD SWIFT BANKU(BIC Code)PLUS BANKU do przelewów zagranicznych
TO : IVSEPLPP

UWAGA! Kandydaci zobowiązani są do osobistego składania dokumentów w Dziale Rekrutacji.

Kurs języka polskiego

Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim zobowiązani są do posiadania:

 • ukończonego rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 • lub
 • certyfikatu znajomości języka polskiego wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • lub
 • potwierdzenia Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
 • dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jaki cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce

W przypadku braku jednego z tych dokumentów kandydat zobowiązany jest do odbycia obowiązkowego kursu języka polskiego, organizowanego przez WSM.

Wysokość i warunki odpłatności oraz odbywania kursu regulują stosowne zarządzenia Kanclerza.

Zasady przyjęć

1. na podstawie decyzji Rektora WSM

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie decyzji Rektora WSM:

 • na zasadach odpłatności, albo
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, albo
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, albo
 • jako stypendyści uczelni.

Co do zasady cudzoziemcy przyjmowani są do WSM w Warszawie na zasadach odpłatności.

Wysokość i terminy płatności określają stosowne zarządzenia Kanclerza.

 

2. na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Cudzoziemcy, którzy mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich to:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się,
 • cudzoziemcy posiadający aktualny status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • są pracownikiem migrującymi i posiadają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub są członkiem rodziny takiej osoby, jeżeli mieszka ona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy posiadający wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ( Dz. U. nr 128 , poz. 1175, z późn. zm),
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem jego rodziny, posiadający prawo stałego pobytu.

UWAGA!

Osoby posiadające kilka obywatelstw, w tym polskie, mogą podejmować i odbywać studia wyższe w uczelni wyłącznie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować i odbywać studia wyższe w Uczelni na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na innych zasadach obowiązujących cudzoziemców. W tym przypadku wybór ścieżki rekrutacyjnej należy do cudzoziemca z tym, że decyzję należy podjąć przed rozpoczęciem kwalifikacji na studia.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkowie ich rodzin posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich ( z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg) albo na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia do WSM na zasadach obowiązujących obywateli polskich przyjmowani są na dany kierunek studiów i dany rok akademicki. Podlegają oni procedurze na takich samych zasadach jak obywatele polscy, określonych

w uchwale Senatu WSM w Warszawie w sprawie „Regulaminu przyjęć na studia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie" w danym roku akademickim, z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów określonych w przepisach prawa, m. in. w zakresie nostryfikacji wymaganych dokumentów dotyczących wykształcenia oraz w zakresie innych wymaganych dokumentów (paszport oraz wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski, polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia oraz zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,

 

3. na podstawie decyzji Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe w Polsce na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o skierowaniu cudzoziemca do odbywania studiów wyższych w konkretnej uczelni, która określa, że jest on przyjmowany jako:

 • na zasadach odpłatności, albo
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, albo
 • jako stypendysta strony polskiej, (tzw. stypendysta rządu polskiego), albo
 • jako stypendysta strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę.

Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na następujących stronach:

 

4. na podstawie umów międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie umów międzynarodowych jako:

 • stypendyści strony polskiej,
 • na zasadach odpłatności, albo
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, albo
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, albo
 • jako stypendyści uczelni.

Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na następujących stronach:

5. na podstawie umów zawartych przez WSM z podmiotami zagranicznymi

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie umów zawieranych przez WSM z podmiotami zagranicznymi:

 • na zasadach odpłatności, albo
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, albo
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, albo
 • jako stypendyści uczelni.

O tym w jaki sposób sfinansowane są wówczas studia decyduje zawarta umowa.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć:

 • Regulamin przyjęć na studia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na rok akademicki 2015/2016 (załącznik do uchwały nr 4 Senatu WSM w Warszawie z dnia 09 maja 2014 r.),
 • Regulamin przyjęć na studia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na rok akademicki 2016/2017 (załącznik do uchwały nr 15 Senatu WSM w Warszawie z dnia 27.02.2015 r.),

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook