Prof. dr hab. Zbigniew Staniek

zbigniew staniek

Dr hab. Prof. WSM Zbigniew Staniek ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na Wydziale Finansów i Statystyki w 1970 roku. Od roku 1978 doktor nauk ekonomicznych, zaś od roku 2002 doktor habilitowany nauk ekonomicznych.

Specjalizuje się w obszarach zainteresowania ekonomii instytucjonalnej, głównie w problematyce praw własności, kosztów transakcyjnych czy zagadnieniach regulacji/deregulacji. Wykłada teorię ekonomii (mikro i makro na różnych poziomach nauczania), jak i ekonomię instytucjonalną. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich.

Jest autorem ponad 100 prac naukowych, w tym wielu książek i monografii oraz artykułów i podręczników. Za pracę naukową uzyskał szereg nagród i wyróżnień, w tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Za książkę Szkice ze współczesnej teorii ekonomii (pod red. W. Pacho), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005 otrzymał nagrodę zespołową Rektora SGH stopnia pierwszego – październik 2006. Jest współautorem podręcznika Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku, WSM, Warszawa, 2009. Jest także promotorem prac doktorskich, prac magisterskich i dyplomowych. Od 1970 pracuje w SGH, gdzie od 2006 do 2014 roku był Kierownikiem Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej w Katedrze Teorii Systemu Rynkowego.

Od 1999 roku pracuje również w Wyższej Szkole Menedżerskiej, gdzie w latach 2006-2010 pełnił funkcję p/o Kierownika Katedry Ekonomii. Przez szereg lat łączył jednocześnie pracę naukowo-dydaktyczną z pracą w praktyce społeczno-gospodarczej (Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Urząd Rady Ministrów, RUCH SA). Jest autorem szeregu opracowań i ekspertyz z zakresu prywatyzacji oraz funkcjonowania rynku finansowego. Od 2014 roku kierownik Katedry Ekonomii i Finansów w WSM.

 

Dyżur:

ŚRODA: w godz. 14.00-15.00 sala F-315 w dn. 12.X, 26.X, 08.XI
CZWARTEK: w godz. 9.00-10.00 sala F-315 w dn. 13.X, 27.X, 10.XI

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook