rekrutacja online

Information

formatka ncn

 

Katedra Zarządzania wygrała prestiżowy grant badawczy z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 5. Przedmiotem badania są Warunki zdynamizowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest prof. zw. dr hab. dr h. c. Sta-nisław Sudoł, główni wykonawcy: prof. Krystyna Poznańska i dr Adam Szpaderski, sekretarz zespołu badawczego: mgr Dorota Wójcik-Kośla.
Celami prowadzonych badań są: poznanie czynników (wewnętrznych i zewnętrznych) wpływających pozytywnie i negatywnie na innowacyjność produktową i technologiczną w przedsiębiorstwach prze-mysłowych; sformułowanie propozycji wielokierunkowych zmian, które będą sprzyjać postawom innowacyjnym; zbudowanie teoretycznego modelu projakościowej i proinnowacyjnej koncepcji i poli-tyki państwa. Analizy prowadzone będą z wykorzystaniem metody delfickiej.
Znajomość przyczyn niskiej innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce jest nazbyt ogólna. Brak jest znajomości zróżnicowania tych przyczyn w zależności od wielu okoliczności. Wynika to głównie z niedostatków empirycznych badań tych przyczyn. Badanie da pogłębienie poznania tych przyczyn. Wykazana zostanie wielość czynników w skali makro i mikro w różnych dziedzinach, mających wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Ponadto powstanie teoretyczny model koncepcji i polityki proinnowacyjnej państwa, który będzie stanowił podstawę działań prak-tycznych. Będzie to stanowiło podstawę do działań reformatorskich prowadzących do znacznego zdy-namizowania innowacji. Wzrost innowacyjności wyrobów przemysłowych, a tym samym ich konku-rencyjności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, zdynamizuje gospodarkę, podwyższy stopę zwrotu z inwestycji, co uczyni Polskę bardziej atrakcyjną dla inwestycyjnego angażowania się kapita-łu w gospodarkę polską.