Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI”

środa, 10 październik 2018 20:03

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XV edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

 

Termin składania prac: do 15 października 2018 r.

Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

 

Uczestnicy i warunki konkursu:

do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,
Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.
Kategorie prac magisterskich:

  • rehabilitacja społeczna,
  • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym). 

 

Sposób składania prac:

Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy w wersji papierowej.

 

Do pracy należy dołączyć:

wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
prezentację przedmiotu pracy,
cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
techniki badawcze,
najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.
recenzje pracy (do zgłaszanej pracy magisterskiej należy dołączyć jedną recenzję),
płytę CD/DVD zawierającą wersje elektroniczne: pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.

 

Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu.

wypełnione i opatrzone podpisem Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
wypełniona i opatrzona podpisem Klauzula informacyjna- stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wyniki konkursu:

 

Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.

O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni pisemnie.

Kontakt w sprawie Konkursu w Biurze PFRON:

Wydział ds. Komunikacji – tel. (22) 50 55 271

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook